FROM-TO
תקנון ותנאי שימוש

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר www.from-to.co.il (להלן: "האתר") ועל כל פעולה שתבצע באמצעותו ומהווה הסכם מחייב בינך לבין  מפעילת האתר. קרא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.     אתר From-To.co.il אינו סוכנות נסיעות או ספק מוצרים או שירותים כלשהם. ההזמנות מתבצעות דרך ספקים חיצוניים בארץ ובחו"ל ובכפוף לתנאי שימוש של כל ספק וחוקי מדינה בה הוא ממוקם.

2.     אתר From-To.co.il אינו צד לעסקה כלשהי ואינו אחראי לביצועה, הספקתה, טיב השירות וכו'. בכל שאלה/בקשה לשינויים או ביטולים/תלונה וכו' לגבי הזמנות יש לפנות ישירות לסוכנות או ספק השירותים דרכו בוצעה ההזמנה ואליו הועבר התשלום בפועל. את פרטי הקשר ניתן למצוא בדף סיכום הזמנה לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במהלכה. מומלץ לשמור ולהדפיס פרטים אלו. אתר From-To.co.il לא שומר את פרטי ההזמנות ולכן אין ביכולתו לסייע בכל נושא הקשור להזמנות שבוצעו.

 

תנאי השימוש באתר

3.     שימוש אישי. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

4.     זכות שימוש. הזכות היחידה המוקנית למשתמש באתר היא הרישיון להשתמש במערכות האתר, כמות שהן (AS-IS), לקבל מידע מצדדים שלישיים ולבצע מהם הזמנות לחופשות, כרטיסי טיסה, אירוח ושירותים אחרים. כל ההצעות והשירותים מסופקים על ידי צדדים שלישיים ולא על ידי מפעילת האתר, וכל מידע ו/או התחייבות הקשורה להצעות היא באחריות הספקים המתאימים בלבד וכפופה לתנאי השימוש של ספקי השירותים הרלוונטיים.

"ספקי השירותים" – צדדי ג' המארגנים ו/או מספקים את שרותי הנסיעות, חברות נסיעות, סוכנים, חברות תעופה, בתי מלון, ספקי השירותים בחו"ל, מארגני טיולים, סוכנים וספקי שירותים נלווים, חברות השכרת רכב וכו'. אין לראות במפעילת האתר כמי שמוכרת ו/או מציעה את ההצעות ו/או השירותים המוצגים באתר.

5.     כל המבצעים, התכנים, העסקאות, ההצעות והשירותים המוצעים באתר (להלן: "הצעות") מוצעים על ידי ספקי השירותים הרלוונטיים וצדדים שלישיים אחרים, ועל פי המידע שנמסר על ידיהם.

6.     מודגש כי מפעילת האתר אינה מספקת שירותים ואינה אחראית להצעות המפורסמות באתר, הכוללות מידע שנאסף מצדדי ג' בלבד. מפעילת האתר אינה מוכרת בעצמה כרטיסי טיסה, חופשות או כל שירות או מוצר אחר למעט הזכות לעשות שימוש באתר. מפעילת האתר אינה מפקחת על העסקאות המבוצעות בעזרתה, ואינה אחראית לתנאיהן או לביצוען. האתר מהווה פלטפורמה פרסומית לספקי שירותים שונים, וכל האחריות לאספקת המוצר ו/או השירות, חיוב כרטיס אשראי, אחריות וטיב השירות מוטלת על ספקי השירותים בלבד.

7.     מפעילת האתר אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם של הצעות ותכנים המתפרסמים באתר, בין אם על ידי האתר עצמו או על ידי כל גורם אחר, ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

8.     אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות משובי משתמשים או בעריכה ו/או עיבוד הנתונים המועלים בהם והצגתם משום חוות דעת ו/או המלצה ו/או הבעת דעה ו/או עידוד מטעם מפעילת האתר ביחס לספקי השירותים ו/או להצעות ו/או לשירותים אשר בקשר עימם הוצגו, ואין להסתמך עליהם.

9.     עליך לבדוק היטב את תנאי ההצעות לפני התקשרות עם ספקי השירותים מפעילת האתר אינה אחראית לפרטי ההצעות או כל מידע אחר הקשור אליהן, ולא תהיה אחראית לכל טענה בקשר להתקשרויות, הצעות ו/או לשירותים שסופקו או לא סופקו למשתמש.

 

קניין רוחני

10.            כל הזכויות שמורות. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים ובכל תוכן הכלול בו לרבות העיצוב, התוכנה, היישומים, מאגרי הנתונים, קבצים וקודים כלשהם, סודות מסחריים כלשהם, מידע טכנולוגי הקשור להפעלת האתר, טקסטים, שמות וסימנים מסחריים, לוגואים, פטנטים, מדגמים וסטטיסטיקות בין אם רשומים ובין אם לאו, מידע שנאסף, וכל חומר אחר שייך למפעילת האתר בלבד, או לצד שלישי, שהרשה לעשות בהם שימוש.

11.            אין לעשות שימוש המפר זכויות קנייניות של האתר בתכנים כאמור. השימוש באתר יהיה לצרכים אישיים בלבד ואין להעתיק, להפיץ, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לשווק, או לעשות שימוש מסחרי ו/או כל שימוש מפר אחר בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר, ומבעלי הזכויות האחרים במידה וקיימים כאלו, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה.

12.            תכנים של צדדים שלישיים. תכנים והצעות המוצגים באתר הם באחריות של הצדדים השלישיים בלבד. מפעילת האתר אינה מסכימה, מעודדת, מאשרת או אחראית בדרך אחרת לתוכנם, והצגתם אינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, או לכל היבט אחר, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לביצועם או הסתמכות עליהם.

13.            נוהל הודעה והסרה. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תשא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.

14.            מיצוי זכויות כנגד הצד האחראי. במקרה של הפרה או פגיעה מצד משתמשים, ספקים או צדדים שלישיים מפרים לכאורה, תהיה רשאית מפעילת האתר להעביר לצד הנפגע את פרטי ספק השירותים או גורם אחר האחראי לכאורה לפרסום הפוגע ו/או המפר (להלן: "הצד האחראי"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תועלה כנגדה כל טענה מצד הצד האחראי, לרבות בשל מסירת פרטיו כאמור, וכן מצד המשתמש הנפגע לכאורה, לרבות בקשר לכל עילה ו/או טענה ו/או דרישה אשר ניכר על פניה כי היא נובעת ממעשה או מחדל של הצד האחראי. בכל מקרה שהוא, המשתמש לא ינקוט בהליכים משפטיים במקרים כאמור לעיל כנגד מפעילת האתר כל עוד לא מוצו ההליכים כנגד הצד האחראי לכאורה.

 

מיאון אחריות והגבלת אחריות

15.            הגבלת אחריות כללית. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, מובהר כי אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא ובכל עניין, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין, וכי לא תהיה אחראית למעשים ו/או מחדלים של צדדי ג', לרבות ספקי השירותים.

16.            העדר אחריות לשירותים טכנולוגיים. מפעילת האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט. מבלי לגרוע מהאמור, מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי  לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לקבל מידע ו/או הצעות באמצעות האתר ו/או לעדכן הזמנה ו/או לבצע כל פעולה אחרת באמצעות האתר.

17.            מיאון אחריות כללי. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם בקשר או בעקבות עם השימוש באתר, לרבות בגין כל מעשה ו/או מחדל של ספק השירותים הרלוונטי, ולא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.

18.            הדין החל על ספקי שירותים מחוץ לישראל. בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מבין ומסכים כי כל ההצעות מגיעות מספקי השירותים שמחוץ לישראל ו/או נוגעות לשירותים המסופקים מחוץ לישראל, וכי ייתכן שחוקי מדינת ישראל, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981, לא יחולו על הצעות ו/או הזמנות המבוצעות באמצעות האתר. בכל מקרה שהוא יקבע ההסכם הסופי בין המשתמש לבין ספק השירותים, לרבות ביחס לתנאי ביטול וכל עלות הקשורה אליהם.

19.            הגבלת אחריות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, כל אחריות ו/או חבות מצד מפעילת האתר תהיה מוגבלת בכל מקרה שהוא לנזקים מוכחים וישירים בלבד, ולא תעלה על התמורה שקיבלה מפעילת האתר בפועל מספק השירותים הרלוונטי, בגין ביצוע ההזמנה.

20.            טעות סופר. העדר אחריות במקרה של טעות ברורה. נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר. תמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין השירותים בפועל.

21.            העדר אחריות לנזקים עקיפים. מפעילת האתר אינה אחראית לנזקים עקיפים או מיוחדים מכל סוג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לנזקים ישירים ומוחשיים בלבד שייגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה או מחדל של מפעילת האתר, שאינם באחריות ספק השירותים, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ולא תישא בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, לרבות אובדן הנאה ו/או הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

22.            העדר מצגים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכות השימוש באתר, בהתאם להוראות תקנון זה, ניתנת ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהיא (AS-IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

23.            כח עליון. מפעילת האתר אינה אחראית לתקלות ו/או שיבושים שאינם בשליטתה, מכל סיבה שהיא, לרבות, אך מבלי להגביל, כתוצאה מקרות אירוע של כח עליון או מכל מעשה או מחדל של ספקי השירותים.

24.            שינוי או הפסקת השירותים. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאי האתר לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילותו, ללא צורך בנימוק וללא הודעה מוקדמת.

 

מדיניות פרטיות

השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

25.            מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע השייך למשתמש ללא הסכמה מהמשתמש, אלא במידה שהדבר נדרש על פי דין, לרבות לצורך מתן השירותים, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

"מידע השייך למשתמש" - לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.

26.            הסכמה לקבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשורת. בהתאם להוראות כל דין ולרבות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק התקשורת"), המשתמש יתבקש להסכים ולאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים שלישיים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתם הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים, ולרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות, לרבות דברי פרסומת בקשר לשירותים דומים.

27.            .בקשת הסרה לפי חוק התקשורת. בהתאם להוראות חוק התקשורת, המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר, ובמקרה כזה כתובת המשתמש תוסר מרשימת התפוצה. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת. ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דוא"ל לכתובתsupport@from-to.co.il  או לכתובת ממנה התקבלה ההודעה מהסוג שאינו רצוי.

28.            הודעות מערכת, שירות ומשובים. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, ספקי השירותים, או השירותים עצמם.

29.            שיתוף מידע. מפעילת האתר רשאית לשלוח למשתמש שנתן את הסכמתו הצעות ודברי פרסומת בכל נושא שהוא ומטעם כל צד ג', אולם לא תעביר לצד ג' כלשהו מידע הנוגע למשתמש למעט שם, מען ו/או פרטי התקשרות.

30.            העברת מידע. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, לרבות לספקי השירותים ו/או מי מטעמם, כהגדרתם לעיל, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

31.            מידע אנונימי. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בכל מידע הקשור למשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לכל גורם שהוא, במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו למשתמש או יזהו אותו באופן אישי, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.

32.            שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

33.            נתונים מבוססי מיקום. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה.

 

הדין החל

34.            פרשנות. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

35.            רשומה מוסדית. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ויהוו ראיה לנכונות האמור בהם. מפעילת האתר תהיה רשאית, אך לא מחויבת, לאכוף את הוראות השימוש באתר ולפעול בכל מקרה בו עלה חשש סביר להפרתם מצד משתמש או צד ג' כלשהו. במקרים של תוכן פוגעני או תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים או פסול מסיבה אחרת, מפעילת האתר תפעל על פי נוהל "הודעה והסרה" ותסיר את התכנים המפרים תוך זמן סביר ממועד קבלת הודעה.

36.            הדין החל. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוזות תל-אביב או מרכז.

 

נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת. התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 26.2.2017.

 

 

© כל הזכויות שמורות ל - From-To.co.il - בלוג From-To - תנאי שימוש - lowcoster טיסות זולות- טיסות ללונדון - Дешевые авиабилеты

מידע למטייל - המלצות וטיפים : חברות תעופה : שירות לקוחות - צ'ק אין אונליין - לוח טיסות - מדיניות כבודה - השוואת מחירי טיסות| נמלי תעופה| מזג אוויר| אתרי נסיעות מומלצים | מדריכי תיירות - יעדים

אתר From-To.co.il אינו סוכנות נסיעות או ספק מוצרים או שירותים כלשהם. ההזמנות מתבצעות דרך ספקים חיצוניים בארץ ובחו"ל ובכפוף לתנאי שימוש של כל ספק וחוקי מדינה בה הוא ממוקם. אתר From-To.co.il אינו צד לעסקה כלשהי ואינו אחראי לביצועה, הספקתה, טיב השירות וכו'. בכל שאלה/בקשה לשינויים או ביטולים/תלונה וכו' לגבי הזמנות יש לפנות ישירות לסוכנות או ספק השירותים דרכו בוצעה ההזמנה ואליו הועבר התשלום בפועל. את פרטי הקשר ניתן למצוא בדף סיכום הזמנה לאחר ביצוע ההזמנה ו/או במהלכה. מומלץ לשמור ולהדפיס פרטים אלו. אתר From-To.co.il לא שומר את פרטי ההזמנות ולכן אין ביכולתו לסייע בכל נושא הקשור להזמנות שבוצעו.